REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wersja 1 z dnia 7.04.2021 roku.


§ 1 WŁAŚCICIEL SERWISU


Właścicielem Serwisu Timetoloan.pl prowadzonego pod adresem https://timetoloan.pl jest Confronter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, 44-100, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000562090, NIP 7010489213, [zwany dalej:Operatorem], z którą można się również kontaktować drogą mailową pod adresem e-mail: info@confronter.pl


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Na stronie internetowej https://timetoloan.pl/pl, Operator świadczy nieodpłatną usługę dostępu do Serwisu Timetoloan.pl, za pośrednictwem, którego:
  1. Dokonywana jest analiza ofert usług lub produktów których klient poszukuje na podstawie wypełnionego przez klienta zgłoszenia.
  2. Na podstawie zgłoszenia Użytkownika, Operator prezentuje oferty produktów lub usługi z kategorii którą wybrał użytkownik, wraz z porównaniem tych ofert opierając się o takie wskaźniki jak:cena,dostępność,jakość, aspekty techniczne charakterystyczne dla danego rodzaju ofert.
  3. Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu technologicznego Operatora w postaci platformy dostarczającej pełną analizę porównawczą ofert których poszukuje, informującej o aktualnych trendach względem wyszukanych ofert, monitorującej status produktu lub usługi z której klient korzysta, umożliwiającej zakup ofert lub produktów na stronie producenta będących w obszarze zainteresowania klienta, zgodnie ze zgłoszeniem Użytkownika,.
  4. Pozycjonowanie przedstawianych ofert odbywa się na podstawie: subiektywnej oceny Usługodawcy opartej o cenę, jakość, dostępność jak również ewentualne umowy wiążące Operatora i Usługodawcę.
  5. Użytkownik może dokonywać nieograniczonej liczby zgłoszeń w obszarze różnych kategorii dostępnych w platformie,
  6. Czynności wykonywane przez Operatora, w tym zbieranie i przetwarzanie Informacji ze Zgłoszenia Użytkownika, mające na celu obsługę Zgłoszenia i przekazywanie Użytkownikowi informacji o ofertach spełniających określone przez Użytkownika wymagania podczas korzystania z Serwisu, a także składanie zamówień dokonanych przez Użytkownika do Producentów lub usługodawców których ofertą są zainteresowani;

  [dalej jako: Usługi]

 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) [dalej jako: Ustawa].
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb świadczenia Usług Operatora na rzecz Użytkownika. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem oznacza zapoznanie się oraz pełną bezwarunkową akceptację warunków Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia z korzystania usług Serwisu.
 5. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza wskazane wymagania.
 6. Właściciel Serwisu nie jest właścicielem prezentowanych usług i produktów. Producenci i usługodawcy których oferty są prezentowane ostatecznie same zarządzają stanem magazynowym produktów oraz dostępności swoich ofert.
 7. Obowiązki Operatora wynikające z niniejszego Regulaminu ograniczają się do świadczenia Usług w zakresie analizy, monitoringu i prezentacji produktów lub usług (ofert) z kategorii wskazanej przez użytkownika. W przypadku, gdy Klient decyduje się na dokonanie zamówienia usługi lub produktu prezentowanego. Producent lub Usługodawca dostarcza zamówioną ofertę z której klient chce skorzystać. Operator nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem z Producentem lub Usługodawcą w związku z czym Operator nie reguluje ani nie kontroluje zgodności transakcji z obowiązującymi przepisami prawa i normami prawnymi, warunkami transakcji, a także działaniami i skutkami zawarcia, wykonania lub wypowiedzenia umowy. Operator nie rozpatruje roszczeń Użytkownika dotyczących niewypełnienia (nienależytego wykonania) zobowiązań Producenta lub Usługodawcy wynikających z tych umów.
 8. Operator nie gwarantuje pełnej dostepności usługi lub produktów podczas przygotowywania Zgłoszenia przez Użytkownika, a jedynie musi wybrać potencjalnie dostępne opcje w oparciu o zgłoszenie(oferty). O dostępności decyduje Producent lub Usługodawca. Dane o produktach i usługach przekazane Użytkownikowi przez Operatora w Raporcie nie stanowią oferty w zakresie gwarantowanego świadczenia usług.

§ 3 DEFINICJE


 1. Odwiedzający/Użytkownik: Osoba fizyczna, która odwiedziła stronę internetową w dowolnym momencie. Osoba fizyczna, która wypełniła formularz (częściowo lub w całości).
 2. Serwis: platforma internetowa Timetoloan.pl dostępna na stronie https://timetoloan.pl/pl za pośrednictwem, dokonywana jest analiza ofert usług lub produktów których klient poszukuje na podstawie wypełnionego przez klienta zgłoszenia. Operator prezentuje oferty produktów lub usługi z kategorii którą wybrał użytkownik, wraz z porównaniem tych ofert opierając się o takie wskaźniki jak:cena,dostępność,jakość,opinie innych użytkowników, aspekty techniczne charakterystyczne dla danego rodzaju ofert
 3. Uwierzytelnienie oznacza potwierdzenie zdolności prawnej Użytkownika do dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu i / lub otrzymywania informacji o transakcjach za pośrednictwem Serwisu zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Aby wykonać operację za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi dokonać uwierzytelnienia za pomocą oprogramowania Operatora na podstawie Danych Autoryzacji wprowadzonych przez Użytkownika.
 4. Polityka prywatności to polityka, która reguluje przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych i / lub innych danych Użytkownika i Operatora przez cały okres wykonywania niniejszego Regulaminu, dostępna pod adresem: https://timetoloan.pl/pl/polityka-prywatnosci
 5. Zgłoszenie oznacza dokument elektroniczny utworzony przez Użytkownika, wskazujący Informacje, które mają być wykorzystywane przez Serwis.
 6. Informacje oznaczają dane o preferowanych cechach produktu lub usługi przekazane przez Użytkownika i wykorzystane przez Operatora do sporządzenia Raportu, a także dane Użytkownika, w tym jego/jej Dane Osobowe.
 7. Producent oznacza odrębną (od Operatora) osobę prawną prowadzącą działalność, oferującą Użytkownikowi produkty dostępne w swojej ofercie na warunkach określonych w umowie producenta.
 8. Usługodawca oznacza odrębny (od Operatora) podmiot prowadzący działalność, oferującą Użytkownikowi usługi dostępne w swojej ofercie na warunkach określonych w umowie Usługodawcy.
 9. Raport - dokument elektroniczny generowany przez Operatora na podstawie Zgłoszenia, zawierający listę dostępnych ofert świadczących usługi lub oferujących produkty z kategorii wskazanej przez Użytkownika, zgodnie z wybranymi przez Użytkownika parametrami, na podstawie których tworzona jest dla Użytkownika lista umieszczana na Koncie Osobistym Użytkownika w sekcji Oferty. Według uznania Operatora może zostać uzupełniona o inne oferty, które w ocenie Operatora mogą również zainteresować Użytkownika.
 10. Formularz Użytkownika oznacza stronę w Serwisie Operatora, na której Użytkownik musi wprowadzić wszystkie istotne informacje rejestracyjne przed uzyskaniem dostępu do Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 11. Operator (Operator) i Użytkownik mogą czasami być określani indywidualnie jako „Strona" w niniejszym Regulaminie, a łącznie jako „Strony".

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA


 1. Operator zapewnia Użytkownikowi całodobowy dostęp do Strony Internetowej.
 2. Operator ma prawo do sprawdzania i wstępnej weryfikacji Informacji ujawnionych przez Użytkownika.
 3. Operator zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie Zgłoszenia Użytkownika i złożyć odpowiednie Raporty pod warunkiem, że Użytkownik zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu i prawidłowo wypełnił Zgłoszenie.
 4. Operator musi powiadomić Użytkowników o wszelkich zmianach warunków niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie jego najnowszej wersji.
 5. Operator ma prawo zawiesić działanie Serwisu- Strony Internetowej i / lub Usługi, a także sprzętu i oprogramowania zapewniającego interakcję pomiędzy Stronami niniejszego Regulaminu, w przypadku jakiegokolwiek istotnie nieprawidłowego funkcjonowania, błędów lub awarii, a także w celu konserwacji prewencyjnej i zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do powielania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania jakichkolwiek serwisów lub części Serwisu do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody Operatora. W szczególności na mocy niniejszego Regulaminu Operator nie udziela Użytkownikowi żadnej licencji, przekazania praw autorskich do treści Serwisu, ani do koncepcji Serwisu.
 4. Operator informuje Użytkownika o każdej zmianie Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji Operatorowi i musi przesyłać Zgłoszenia w sposób i w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 6. Prawo do zablokowania Użytkownika oznacza jednostronne prawo Operatora do zablokowania Użytkownika tak, aby ten ostatni nie korzystał z Usług, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

§ 6 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


 1. Wymagania techniczne do korzystania z Usług w ramach Serwisu są następujące:
  1. Posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego;
  2. Dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów: (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X); starsze wersje przeglądarek mogą być niekompatybilne z serwisem;
  3. Posiadanie konta poczty e-mail;
  4. Włączona obsługa Javascript plików „cookies".
 2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w Urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies". Instalacja plików „cookies" jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu. Szczegóły wykorzystywania plików „cookies" zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://timetoloan.pl/pl/polityka-prywatnosci.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Umieszczając dane osobowe i wszelkie inne dane na stronie internetowej, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się z Polityką Prywatności Operatora dostępną na stronie internetowej https://timetoloan.pl/pl/polityka-prywatnosci oraz że udzielił Operatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszego Regulaminu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest świadczenie usług na rzecz Użytkownika, zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu udziału w kampaniach reklamowych, reklamie ukierunkowanej oraz wykonywania innych czynności opisanych w Regulaminie.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są od momentu zarejestrowania się Użytkownika na Stronie Internetowej do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora informacji o kampaniach reklamowych prowadzonych przez Operatora i / lub jego partnerów, a także wszelkich innych informacji, których rozpowszechnianie nie jest zabronione, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach:
  1. związanych z jego funkcjonowaniem Serwisu,
  2. niewykonania lub nienależytego udostępnienia towarów/ usług i produktów cyfrowych przez Usługodawcę,
  3. może dotyczyć niedotrzymania z winy Operatora określonego w Regulaminie rozpoczęcia świadczenia tych Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Confronter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, KRS 0000562090 (dalej jako: Spółka) lub drogą e-mail’ową na adres: reklamacje@confronter.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres poczty e-mail, a także opis problemu będącego podstawą reklamacji, reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Regulaminu lub z przepisów prawa – w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty, numer konta bankowego.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie do 2 lat od :
  1. Dnia otrzymania dostępu do Usługi/treści cyfrowych/towaru gdy zostały nienależycie wykonane lub miały być wykonane
  2. ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług,
  3. dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
  4. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika
 5. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Usługodawcę, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 7. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Operator zawiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku Konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego, uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została przez Usługodawcę uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja została uwzględniona.
 9. Spór cywilnoprawny wynikający z Regulaminu zaakceptowanego przez Użytkownikiem będącym Konsumentem, może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 10. W razie braku uwzględnienia Reklamacji, Użytkownik może zwrócić się:
  1. O bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl
  2. Do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, skrytka pocztowa nr 178, numer telefonu sekretariat: 32 35 68 100, fax: 32 255 10 12, adres poczty elektronicznej: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl (lub innej o podobnym charakterze),
  3. przez inny podmiot uprawniony wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych, prowadzonego przez Prezesa UOKiK, na wniosek Abonenta będącego konsumentem,
  4. może wystąpić z powództwem cywilnym do właściwego w sprawie sądu powszechnego
 11. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach, które są stosowane przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, obowiązujących w tych podmiotach regulaminach.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON


 1. Strony ponoszą odpowiedzialność na podstawie niniejszego Regulaminu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego warunków.
 2. Operator dokonuje wstępnej weryfikacji Informacji zamieszczone przez Użytkownika, jednak nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niespełnienia przez Użytkownika wymagań określonych przez Producenta lub Usługodawcę.
 3. Użytkownik akceptuje fakt, że Usługi świadczone przez Operatora mogą być chronione prawem własności intelektualnej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty Użytkownika spowodowane niewykorzystaniem Strony Internetowej lub niektórych Usług Strony Internetowej na skutek słabego połączenia internetowego, trudności technicznych Użytkownika lub z jakiegokolwiek innego powodu niezwiązanego ze zdolnością Operatora do wypełnienia zobowiązań wynikających z takiej umowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług Operatora świadczonych na podstawie niniejszej Umowy, chyba że szkoda taka powstała w wyniku działania w złej wierze, umyślnego uchybienia lub oszustwa po stronie Operatora.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Producenta lub Usługodawcy, Operator nie gwarantuje dostarczenia zamówionego produktu lub usługi, a jedynie wybiera i rekomenduje Użytkownikowi najbardziej odpowiednie oferty na podstawie zgłoszenia.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie jakichkolwiek rezultatów przy wykorzystaniu informacji ujawnionych Użytkownikowi w Raporcie. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji przekazanych przez Operatora o ofertach na własne ryzyko.
 7. Operator nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Usługodawcą; nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
 8. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości Użytkownika z Usługodawcą;
  2. niezawarcia przez Użytkowników lub Usługodawców umów;
  3. nienależytego wykonania bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Usługodawców umów;
  4. sprzeczności treści w ofertach zamieszczonych na w Serwisie z rzeczywistym stanem rzeczy z ostatecznie przedstawioną ofertą przez Usługodawcę, z uwagi na fakt, że Usługodawca może zmieniać swoje oferty;
  5. prawdziwości i rzetelności informacji podawanych przez Użytkowników lub Usługodawców,
  6. zdolności Użytkowników i Usługodawców do realizowania umów;
  7. wypłacalności Użytkowników i Usługodawców.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za to, że Serwis nie spełnia oczekiwań Użytkownika i / lub jego postrzegania; takie niespełnienie oczekiwań i / lub negatywne postrzeganie nie stanowi podstawy do uznania Usług za niskiej lub niewystarczającej jakości.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ograniczają odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu oraz na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 11. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli nieterminowe wykonanie lub niewykonanie nastąpiło z powodu okoliczności lub przyczyn niezależnych od Stron, takich jak wojna (w tym wojna domowa), zamieszki, sabotaż, embargo, pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, wybuchy, działania lub bezczynność władz publicznych, strajki, pandemię, epidemię.. Wszystkie lub którekolwiek z tych okoliczności są uważane za siłę wyższą. W ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania informacji o wystąpieniu okoliczności siły wyższej, które opóźniają lub w inny sposób utrudniają realizację Regulaminu, Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się na piśmie.
 12. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub inne wydatki, które mogą powstać w wyniku działania siły wyższej.
 13. Jeżeli siła wyższa przerywa lub uniemożliwia wypełnienie zobowiązań Stron przez okres dłuższy niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć niniejszy Regulamin poprzez uprzednie pisemne wypowiedzenie drugiej Stronie.

§ 10 PRAWO DO REZYGNACJI Z USŁUGI


 1. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z usługi, Użytkownik musi poinformować Operatora tj. Confronter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, 44-100, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000562090, NIP 7010489213 o swojej decyzji o odstąpieniu od Regulaminu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. Oświadczenie Użytkownik może przesłać w następujących formach:
  • pisemnie na adres: Confronter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, 44-100, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000562090, NIP 7010489213
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: brakzgody@confronter.pl
 3. Użytkownik może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Regulaminu lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez Serwis https://timetoloan.pl/pl. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Operator prześle niezwłocznie potwierdzenie odbioru informacji o odstąpieniu od Regulaminu na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2021 roku.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Usługodawcę może nastąpić w przypadku:
  1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
  2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia portalu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
  4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Operatora z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
  5. siły wyższej.
 3. Operator informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy dotychczasowych Użytkowników są oni informowani o zmianie również drogą mailową.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do jego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 5. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 7. W razie sporów, Strony są zobowiązane przede wszystkim dążyć do polubownego rozwiązania sporu.
 8. Jeśli którekolwiek postanowienie lub postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień pozostają w pełnej mocy i skuteczności.

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami w kontakcie! Interesują Cię informacje ze świata finansów bądź porady dotyczące oszczędzania?
Zostaw swój adres e-mail, a dwa razy w miesiącu będziemy Ci wysyłać najnowsze treści!